KTB สนับสนุน”งบประมาณ-เทคโนโลยี” รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

HoonSmart.com>>“กรุงไทย” สนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยีทางการเงินให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ผลักดันสู่ KMC Innovative Hospital ยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล. มีแผนจัดสร้าง ‘โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร’ (KMCH) ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์การแพทย์คุณภาพที่พร้อมให้บริการเชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่พร้อมศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) นวัตกรรมทางการแพทย์รองรับวิกฤตสุขภาพในอนาคต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ผ่านการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ลดการนำเข้าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการแพทย์จากต่างประเทศ ตลอดจนมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ คาดการณ์ว่า การก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการภาคประชาชนภายในปี 2567 โดยที่ล่าสุดยังได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์ม (Digital Healthcare Platform) จากธนาคารกรุงไทย ร่วมขับเคลื่อนการบริการภายในโรงพยาบาลแบบครบวงจร

นักวิจัย สจล. จะเน้นการนำเทคโนโลยี เอไอ (AI) ไอโอที (IoT) รวมถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) ที่มีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) สถาบันร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สถาบันการศึกษาเบอร์หนึ่งของโลกด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ร่วมพัฒนานวัตกรรมสู้โควิด-19 ตลอดจนรองรับการแพทย์ทางไกล (Tele Medicine)

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย(KTB) เปิดเผยว่า ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันฯ เพื่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อคนไทยทุกคน โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสจล. เพื่อตอบโจทย์การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ แบบครบวงจร ซึ่งเป็น New S-CURVE ของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัั้งการรักษาพยาบาลเชิงรุกแบบใหม่

การร่วมผลักดันโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สู่ KMC Innovative Hospital สอดคล้องกับแผนงานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล อันเป็น 1 ใน 5 Ecosystems หลักของธนาคาร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

ธนาคารยังสนับสนุนเทคโนโลยีมาบูรณาการบริการภายในโรงพยาบาลแบบครบวงจร ด้วยบริการทางการเงิน Krungthai Digital Platform โดยการวางระบบรับชำระเงินของธนาคารเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการเงินของโรงพยาบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Hospital พร้อมนำเครื่อง Self-Payment มาใช้เพื่อตรวจสอบและใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลในเครื่องเดียวกัน โดยสามารถรับชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แบบของธนาคาร

ได้แก่ QR Code Cross Bank และบัตรเครดิต บัตรเดบิต พร้อมเชื่อมต่อกับระบบ Health Information System ที่โรงพยาบาลใช้งาน เพื่อเช็กสิทธิ์และส่งเบิกเคลมไปยังหน่วยงานต่างๆ บริการ Health Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ประชาชนสามารถตรวจสอบและจองใช้สิทธิด้านสุขภาพตามหลักประกันสุขภาพ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เช่น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตลอดจนระบบ e-Donation ช่องทางรับบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลฯ