ก.ล.ต.เพิ่มช่องทางรับข้อมูลข่าวสารผ่าน ”saraban@sec.or.th”

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เปิดช่องทางเพิ่มเติมในการรับส่งข้อมูลและหนังสือผ่านอีเมลกลาง saraban@sec.or.th

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดช่องทางเพิ่มเติมในการรับ-ส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) ผ่าน saraban@sec.or.th เพื่อใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ สอดรับประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการทาง e-mail โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถยื่นหนังสือได้ที่อีเมลกลาง saraban@sec.or.th สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ยื่นคำขอประกอบกิจการ และผู้ขออนุญาต สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบงานออนไลน์ที่ ก.ล.ต. ได้เปิดไว้ให้บริการ หรือผ่านทางอีเมลที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th (กรณีไม่มีระบบงานออนไลน์) นอกจากนี้ ยังมีช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียนโดยสามารถยื่นหนังสือได้ที่ complain@sec.or.th