“ชินชัย ลีนะบรรจง” เก็บ CEN เพิ่ม 0.3903% หนุนถือ 15.3263%

HoonSmart.com>> “ชินชัย ลีนะบรรจง” เข้าเก็บหุ้น CEN เพิ่มกว่า 2.91 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.3903% หนุนถือหุ้นแตะ 15.3263%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ชินชัย ลีนะบรรจง ได้มาหุ้นของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค (CEN) เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2564 จำนวน 2,908,500 หุ้น คิดเป็น 0.3903% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 114,202,700 หุ้น หรือคิดเป็น 15.3263% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ