ก.ล.ต.เตรียมปรับปรุงเกณฑ์ระบบงานธุรกิจจัดการกองทุนรวมครั้งใหญ่

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ซึ่งปรับปรุงให้มีลักษณะของการใช้หลักเกณฑ์แบบมุ่งเน้นหลักการ (principle-based) เพื่อให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจกองทุนรวมในปัจจุบัน โดยยังคงมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ตามแนวทาง Regulatory Guillotine

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงาน การประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ที่อาจมีแนวปฏิบัติบางประเด็นที่ไม่เป็นปัจจุบัน ให้มีกฎเกณฑ์เท่าที่จำเป็นและสามารถรองรับรูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีพัฒนาการต่าง ๆ ได้ เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ลดต้นทุนดำเนินการ และลดภาระของภาคเอกชน โดย ก.ล.ต. ได้หารือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนในเบื้องต้นแล้ว

ก.ล.ต. จึงนำเสนอหลักการและยกร่างประกาศ จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของระบบงานด้านต่าง ๆ ของการจัดการกองทุนรวม โดยปรับปรุงให้มีลักษณะของการใช้หลักเกณฑ์แบบมุ่งเน้นหลักการ (principle-based) มากขึ้น มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งครอบคลุมในหลายด้าน เช่น

(1) ความพร้อมบุคลากร โดยยกเลิกการกำหนดให้มีผู้จัดการกองทุนอย่างน้อย 2 คน และให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีผู้จัดการกองทุนในจำนวนที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการลงทุนของกองทุนรวม

(2) การจัดการลงทุน ที่เน้นการให้ความสำคัญกับกระบวนการและกลไกในการตัดสินใจลงทุนที่มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

(3) การบริหารและจัดการความเสี่ยง ที่เน้นด้านประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม และ

(4) การรับและส่งมอบทรัพย์สิน โดยยกเลิกการกำหนดระยะเวลาส่งมอบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ และให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการส่งมอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=738 ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564