ก.ล.ต.เฮียริ่ง เกณฑ์เปิดเผยข้อมูล-ผู้สอบบัญชี เน้นเพิ่มข้อมูลเพื่อนักลงทุน

ก.ล.ต. เฮียริ่ง เกณฑ์เปิดเผยข้อมูล และผู้สอบบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ เน้นเพิ่มข้อมูลเพื่อผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหล้กทรัพย์ ( ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็น (เฮียริ่ง ) ร่างประกาศหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ชัดเจนประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนสากล พร้อมรองรับโครงการประเมินภาคการเงิน (FSAP)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในส่วนของหลักการ การแก้ไขหลักเกณฑ์ข้างต้นไปแล้วระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 16 เมษายน 2561

การปรับปรุงร่างประกาศนี้ ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาประกอบการพิจารณาด้วย เช่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดทุน และผู้ลงทุน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และไม่สร้างภาระต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจนเกินควรด้วย โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ

การนำหลักเกณฑ์การจัดทำ และเปิดเผยรายงานทางการเงิน ซึ่งในปัจจุบันบังคับใช้เฉพาะกับงวดปีและ
ไตรมาสล่าสุด มาบังคับใช้กับรายงานทางการเงินทั้ง 3 ปีย้อนหลัง และไตรมาสล่าสุด รวมทั้งให้เปิดเผยรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปี

การเพิ่ม การเปิดเผยนโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนแต่ละประเภท ของกรรมการและผู้บริหาร

การปรับปรุงการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินในแบบ filing ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นขึ้น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินแตกต่างไปจากที่เปิดเผยในแบบ filing โดยกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

การยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ ที่ต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีไทย