GULF ปิดดีลเทนเดอร์หุ้น INTUCH ได้ 23.32% หนุนถือหุ้นรวม 42.25%

HoonSmart.com>> กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ แจ้งผลการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ซื้อหุ้น INTUCH มีผู้เสนอขายหุ้นรวม 23.32% หนุนบริษัทฯ ถือหุ้นเพิ่มเป็น 42.25%

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งว่า วันที่ 5 ส.ค.2564 บริษัทฯ ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) ได้ยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) (แบบ 256-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว หลังจากเปิดรับซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 4 ส.ค.2564 ผลปรากฎว่า มีหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญ INTUCH จำนวน 747,874,638 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 23.32% ซึ่งบริษัทฯ รับซื้อไว้ทั้งหมด จากจำนวนหุ้นที่บริษัททำคำเสนอซื้อ 2,599,720,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 81.07%

ดังนั้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ 606,878,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 18.93% ทำให้บริษัทมีจำนวนหุ้น INTUCH รวม 1,354,752,952 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 42.25%

ทั้งนี้ GULF ทำคำเสนอหุ้นทั้งหมด (Tender offer) ตามความสมัครใจเพื่อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ INTUCH ที่ราคาหุ้นละ 65.00 บาท