SOLAR ยังไม่ได้รับแจ้งผู้ถือหุ้นขายบิ๊กล็อต 18.38%

HoonSmart.com>> SOLAR เผยยังไม่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น ทำรายการ Big Lot 18.38% ยันไม่กระทบโครงสร้างการบริหารงานและนโยบายการดำเนินธุรกิจ

บริษัท โซลาร์ตรอน (SOLAR) แจ้งว่า บริษัทยังไม่ได้รับติดต่อจากผู้ถือหุ้นกรณีที่ปรากฏรายการซื้อขายหุ้น SOLAR ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) วานนี้ 18.38% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หากบริษัทมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือเมื่อบริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานและนโยบายการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสิทธิผู้ถือหุ้น รายย่อยแต่อย่างใด และไม่เข้าเกณฑ์ในการทำ Tender Offer