ก.ล.ต.ไทย-ลักเซมเบิร์ก MOU ความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการเงิน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. “ไทย-ลักเซมเบิร์ก” ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านนวัตกรรม ทางการเงิน

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ราชรัฐลักเซมเบิร์กและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) MoU ระหว่าง CSSF และ ก.ล.ต. ฉบับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านการให้บริการทางการเงิน (Financial Innovation) โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินและการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในตลาดทุน รวมถึงประเด็นด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีดังกล่าว

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. เชื่อมั่นว่า MoU ฉบับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้ง ก.ล.ต. และ CSSF จะได้ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและการกำกับดูแลในตลาดทุนของทั้งสองหน่วยงาน โดยมุ่งหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันต่อไปในอนาคต”

Mr. Claude Marx, Director General, CSSF กล่าวว่า “MoU ฉบับนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการเงิน ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งทั้ง ก.ล.ต. และ CSSF ต่างเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุน”