NCH ยืมเงินกก.-ผู้ถือหุ้นใหญ่ ขายหุ้นกู้ 150 ลบ. 3 ปี ดอกเบี้ย 4.85%

HoonSmart.com>>” เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง “บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บอร์ดไฟเขียวให้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ออกหุ้นกู้ขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง (NCH)  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 16 ก.ค.2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ รับการช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ (PP10) ประเภทหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 150 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน  อายุ 3 ปี 2 วัน  ครบกำหนดวันที่ 24 ก.ค. 2567 วัตถุประสงค์ เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในกิจการ