ผู้ถือหน่วย SPF ไฟเขียวเลิกสัญญาสนามบินสมุย-ปิดกองทุนเพิกถอนพ้นตลาดหุ้น

HoonSmart.com>> บลจ.เกียรตินาคินภัทร เผยผู้ถือหน่วย “กองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย” อนุมัติยกเลิกสัญญาสนามบินสมุย ตามขอเสนอ “การบินกรุงเทพ” จ่ายค่าตอบแทน 1.8 หมื่นล้านบาท พร้อมไฟเขียวเลิกกองทุน เพิกถอนหน่วยลงทุนออกจากตลาดหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เกียรตินาคิน ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน SPF เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ถือหน่วยประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 237 ราย คิดเป็น 72.3021% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีมติด้วยเสียง 98.976% ไม่นับรวมบริษัท การบินกรุงเทพ (BA) อนุมัติการยกเลิกสัญญาสนามบินสมุย

นอกจากนี้ที่ประชุมอนุมัติการเลิกกองทุนรวมและเพิกถอนหน่วยลงทุนออกจากการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเสียง 99.4288%

ด้านบริษัท การบินกรุงเทพ (BA) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2564 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยกองทุน SPF อนุมัติการยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ และกองทุนรวมจึงจะเข้าทำสัญญาตกลงยกเลิกสัญญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมและการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนและเงื่อนไจอื่นๆ ตามที่กำหนดในสัญญาตกลงยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมต่อไป เพื่อดำเนินการจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวและจดทะเบียนระงับการจำนองตามสัญญาจำนองและแจ้งยกเลิกการจำนำหุ้นตามหนังสือจดแจ้งจำนวน พร้อมทั้งดำเนินการใดๆ ตามที่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมกำหนด

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินกรุงเทพ มีมติเมื่อวันที่ 27 พ.ค.2564 อนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขอยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเหลืออยู่ประมาณ 15.5 ปี และสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจสนามบินสมุยได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนการเลิกสัญญาดังกล่าวที่จะชำระให้แก่กองทุนรวมเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 18,050 ล้านบาท

ด้านราคาหน่วยลงทุน SPF ปิดตลาดภาคเช้า 14 ก.ค.2564 ที่ราคา 17.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +0.57% มูลค่าการซื้อขาย 42.38 ล้านบาท

อ่านข่าว

BA อ่วมโควิดฉีกสัญญาเช่าระยะยาวสนามบินสมุยกับ SPF ยอมจ่าย 1.8 หมื่นลบ.

SPF พุ่ง 22% หลัง BA เลิกสัญญาเช่า แนะราคาเกิน 18-19 บาทขายทำกำไร