BA อ่วมโควิดฉีกสัญญาเช่าระยะยาวสนามบินสมุยกับ SPF ยอมจ่าย 1.8 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> บอร์ด “การบินกรุงเทพ” อนุมัติเสนอขอยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว “สนามบินสมุย” เหลือ 15.5 ปี กับกองทุนอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 กระทบธุรกิจ ผลดำเนินงาน เสนอจ่ายค่าตอบแทนเลิกสัญญาให้กองทุน 18,050 ล้านบาท

บริษัท การบินกรุงเทพ (BA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2564 อนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขอยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเหลืออยู่ประมาณ 15.5 ปี และสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจสนามบินสมุยได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนการเลิกสัญญาดังกล่าวที่จะชำระให้แก่กองทุนรวมเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 18,050 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้เช่าที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอดและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุยแก่กองทุนรวมที่ประสงค์จะลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการสนามบินสมุย

ภายหลังหากได้มีการเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการสนามบินสมุยต่อไปโดยปราศจากภาระหน้าที่ต่อกองทุนรวม ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม อันก่อให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อจัดหาประโยชน์โดยปราศจากข้อจำกัดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

ทั้งนี้ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนั้นบริษัทฯ ได้จดจำนองและจำนำทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญากองทุนรวม รวมทั้งค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญา โดยทำหนังสือจดแจ้งจำนำหุ้นบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เป็หลักประกัน

ด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เกียรตินาคิน ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน SPF เปิดเผยว่า ได้รับข้อเสนอการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่าง BA และกองทุน SPF อนึ่ง ข้อเสนอยกเลิกสัญญาเช่าของ BA มีเงื่อนไขว่ากองทุนรวมจะต้องเข้าทำบันทึกข้อตกลงเลิกสัญญาสนามบินสมุยตามที่BA เสนอมา หรือตามรูปแบบและเนื้อหาที่กองทุนรวมและ BA จะได้ตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น ภายในวันที่ 15 .ค.2564 มิฉะนั้นข้อเสนอของ BA จะสิ้นผลผูกพัน

ขณะนี้บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อเสนอดังกล่าว และจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวด้วย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง และกองทุนรวมมิได้เป็นคู่สัญญาใดๆ กับ BA เกี่ยวกับข้อเสนอยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการได้ข้อสรุปและกำหนดการที่ชัดเจนในการเสนอเรื่องต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน SPF ณ วันปิดสมุดทะเบียน 9 เม.ย.2564 บริษัท การบินกรุงเทพ (BA) ถืออันดับหนึ่ง 285.29 ล้านหน่วย หรือ 30.03% รองลงมาธนาคาร เกียรตินาคินภัทร ถือ 10.00% อันดับสาม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ถือ 4.67% อันดับสี่สำนักงานประกันสังคม ถือ 3.71% และอันดับห้า กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible ถือ 2.30%

ด้านราคา SPF พุ่ง ณ เวลา 10.46 น. อยู่ที่ 16.80 บาท เพิ่มขึ้น 2.90 บาท หรือ +20.86% มูลค่าการซื้อขาย 416.43 ล้านบาท

ส่วน BA อยู่ที่ 7.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ +3.45% มูลค่าการซื้อขาย 16.62 ล้านบาท
 
 
อ่านข่าว

SPF พุ่ง 22% หลัง BA เลิกสัญญาเช่า แนะราคาเกิน 18-19 บาทขายทำกำไร