ไฟเขียว KWM-W1 ซื้อขาย 15 ก.ค.นี้

ตลาด mai ไฟเขียว KWM-W1 ซื้อขาย 15 ก.ค.นี้ ราคาใช้สิทธิ 1:1:1.50 บาท 

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai ) สั่งรับหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค  (KWM) ชุดที่ 1  (KWM-W1 ) เริ่มซื้อขาย 15 ก.ค. 2564

สำหรับ KWM-W1 จำนวน 139.998 ล้านหน่วยเศษ อัตราการใช้สิทธิ  1:1: 1.50 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ  2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (5 กรกฎาคม 2564)
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 04 ม.ค. 2565 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 04 ก.ค. 2566