WICE ขายบิ๊กล็อต 6.90% ให้ “VI นพ.พงศักดิ์ ธรรมธัชอารี”

HoonSmart.com>>WICE เนื้อหอม ขายหุ้นบิ๊กล็อตราคา 8.80 บาท จำนวน 45 ล้านหุ้น หรือ 6.90 % ให้กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่VI นพ.พงศักดิ์ ธรรมธัชอารี พร้อมร่วมเป็นพันธมิตรขยายธุรกิจ มั่นใจศักยภาพการเติบโต ย้ำโครงสร้างการบริหารไม่เปลี่ยนแปลง ยังรักษาสัดส่วนกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 53.36%

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) เปิดเผยว่า บริษัทได้ขายหุ้น WICE ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานรายใหญ่ (Big lot) จำนวน 45 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.90 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 8.80 บาท คิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย 396 ล้านบาท

โดยธุรกรรมดังกล่าวกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ นายชูเดช คงสุนทร กลุ่มครอบครัวคงสุนทร และ ตันติกุลสุนทร ได้ขายหุ้นให้กับกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ ประกอบด้วย น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ซื้อหุ้นจำนวน 27 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 4.14 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ซื้อหุ้นจำนวน 18 ล้านหุ้นหรือ 2.76%

ทั้งนี้กลุ่มนักลงทุนดังกล่าว ต้องการลงทุนระยะยาวกับหุ้นบริษัท เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ และ แนวโน้มการเติบโตที่ดี อีกทั้งต้องการร่วมเป็นพันธมิตรในการต่อยอดธุรกิจ ขยายเครือข่ายงานด้าน โลจิสติกส์ร่วมกันในอนาคต เสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทและรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้นในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นบิ๊กล็อตในครั้งนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ บริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินงานตามแผนธุรกิจ รวมถึงมุ่งมั่นสร้างผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายหลังการขายหุ้น นายชูเดช คงสุนทร กลุ่มครอบครัวคงสุนทร และ ตันติกุลสุนทร จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีอำนาจในการบริหารงาน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 53.36% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท