“สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์” นักลงทุน VI เข้าซื้อหุ้น FSS กว่า 5%

HoonSmart.com>> “สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์” นักลงทุน VI เข้าซื้อหุ้นบล.ฟินันเซีน ไซรัส (FSS) จำนวน 29.20 ล้านหุ้น กว่า 5.0225%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ ได้มาหุ้นของบริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 จำนวน 29.20 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.0225% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นคิดเป็น 5.0225% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ