TTB รวมกิจการ “แบงก์ทหารไทย-ธนชาต” จบ

HoonSmart.com>> “แบงก์ทีเอ็มบีธนชาต” รวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ ระหว่างธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี) เปิดเผยว่า การรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตได้เสร็จสมบูรณ์เป็นธนาคารเดียวกันเรียบร้อยแล้ว พร้อมยกระดับการให้บริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบครัน เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า

ธนาคารขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดีตลอดมา โดยทีเอ็มบีธนชาต จะยังคงยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และให้ความสำคัญสูงสุดกับการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่อไปอย่างต่อเนื่อง