“การบินไทย” ตัดขายหุ้น NOK ซื้อขายวันสุดท้าย 4.37% เหลือถือ 8.91%

HoonSmart.com>> “การบินไทย” ตัดขายหุ้น “สายการบินนกแอร์” ออกกว่า 163 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.37% วันสุดท้าย 1 ก.ค.ก่อนหุ้น NOK ถูกห้ามซื้อขายยาว เหลือถือหุ้น 8.91%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท การบินไทย (THAI) จำหน่ายหุ้นของ บริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564 จำนวน หุ้น 163.01 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 4.3712% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 332.38 ล้านหุ้น คิดเป็น 8.9129% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขายหุ้น NOK ชั่วคราว 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.-1 ก.ค.2564 เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว ก่อนขึ้น SP ห้ามการซื้อขายจนกว่าบริษัทจะแก้ไขสถานะกิจการและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ