กิจการร่วมค้า OR-BAFS คว้าให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงสนามบินอู่ตะเภา

HoonSmart.com>> “ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก-เชื้อเพลิงการบิน” ได้รับเลือกจากบอร์ด EEC บริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ณ สนามบินอู่ตะเภา มูลค่าลงทุนเริ่มต้น 2,337 ล้านบาท เตรียมตั้งบริษัทย่อย BAFS ถือหุ้น 55% OR ถือ 45% คาดแล้วเสร็จเดือนส.ค.นี้

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก (OR) และบริษัท เชื้อเพลิงการบิน (BAFS) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2564 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ออกหนังสือแสดงเจตนารมณ์ (Letter of Intent) ว่า กิจการร่วมค้าบาฟส์และโออาร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประกอบการระบบบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา โดยจะดําเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมค้า ภายใต้ชื่อ บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จํากัด คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 2564

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยว่า การลงทุนดังก่ล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2563 อนุมัติให้ยื่นข้อเสนองานประกอบการระบบบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ณ สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในรูปแบบการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) ระหว่าง OR กับ BAFS ซึ่ง OR ถือหุ้นในสัดส่วน 45% และ BAFS ถือ 55% โดยมีมูลค่าการลงทุนเริ่มแรกจํานวน 2,337 ล้านบาท และมีแหล่งเงินลงทุนมาจากเงินกูยืมและเงินทุนจากผู้ถือหุ้น ซึ่ง OR จะลงทุนในวงเงินไม่เกิน 545.40 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์ของการร่วมทุนเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเติมนํ้ามันอากาศยานรองรับการเติบโตของ EEC

ด้าน BAFS เปิดเผยว่า บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจดำเนินงาน บริหารจัดการและให้บริการระบบบริการน้ำมันเชื้อเพิลงอากาศยานอู่ตะเภาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักดังกล่าว ทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท โดย BAFS ถือหุ้น 55% และ OR ถือหุ้น 45% โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดในการจัดตั้งบริษัทใหม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนส.ค.2564