XPG เคาะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 20-26 ส.ค.นี้ ราคา 0.50 บาท

HoonSmart.com>> “เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล” กำหนดวันจองซื้อ ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 5,731 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วน 1 ต่อ 2 ราคา 0.50 บาทต่อหุ้น ระหว่างวันที่ 20-26 ส.ค.64 หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียวแผนเพิ่มทุน

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG) แจ้งว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,731.34 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เสร็จสิ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และกำหนดให้วันที่ 29 ก.ค.2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) นั้น

บริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ระหว่างวันที่ 20 ส.ค.2564 และวันที่ 23 ส.ค.2564 ถึงวันที่ 26 ส.ค.2564 (รวม 5 วันทำการ)