SECURE กำไร Q1/64 โตแรง 488% จ่อเทรด 1 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>> “เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว” เปิดงบไตรมาส 1/64 กำไรสุทธิ 27.78 ล้านบาท ทะยาน 488.29% จากงวดเดียวกันของปีก่อน กวาดรายได้รวม 282 ล้านบาท เติบโต 46.44% ทุกภาคธุรกิจเร่งลงทุนระบบเทคโนโลยี ด้านตลาด mai รับหุ้นเข้าเทรด 1 ก.ค.นี้

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว (SECURE) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 กำไรสุทธิ 27.78 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.37 บาท เพิ่มขึ้น 23.06 ล้านบาท หรือเติบโต 488.29% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 4.72 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.08 บาท

สําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 282.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.60 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีจำนวน 192.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 46.44% สาเหตุหลักจากพฤติกรรมผู้บริโภคได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ทุกภาคธุรกิจถูกท้าทายด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption ส่งผลให้หลายองคก์รมีความจำเป็นในการปฏิรูปธุรกิจ ผ่านกระบวนการดิจิทัล ทรานฟอร์มเมชัน (Digital transformation) โดยการเร่งลงทุนในระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้มีศกัยภาพในการแข่งขันในตลาด

สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2564 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นคิดเป็น 488.29% จากงวดเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับรายได้ที่เติบโตขึ้นจากการลงทุนในระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดลงจากความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นของบริษท

ประพันธ์ เจริญประวัติ

ด้านนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SECURE” ในวันที่ 1 ก.ค.2564

SECURE ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย 4 ประเภท ได้แก่ (1) ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยตรง (2) ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย

(3) ระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ และ (4) ระบบหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูล ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันและระบุตัวตน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ Palo Alto Networks, Trendmicro, Solarwinds, Radware, Carbonblack, Gigamon และ Extrahop Networks เป็นต้น

ทั้งนี้ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ บริการบำรุงรักษา บริการด้านการติดตั้ง และบริการฝึกอบรมการใช้งานระบบ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ ผู้รับเหมารวบรวมระบบและเทคโนโลยี (System Integrator : SI) ที่ทำหน้าที่ออกแบบระบบต่างๆ โดยนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานโดยตรงในระดับองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

SECURE มีทุนชำระแล้ว 51.37 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 75 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 27.74 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 23 – 25 มิ.ย.2564 ในราคาหุ้นละ 16 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 444 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,644 ล้านบาท

การกำหนดราคาเสนอขาย IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนสถาบัน (Book building) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 16 บาทต่อหุ้น มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 35.27 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ไตรมาส 2/2563-ไตรมาส 1/2564) ซึ่งเท่ากับ 46.61 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 102.74 ล้านหุ้น (Fully Diluted) มีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP Warrant) จำนวน 3.2 ล้านหน่วย มีระยะเวลาใช้สิทธิไม่เกิน 5 ปี โดย 1 Warrant สามารถแปลงได้ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาหุ้นละ 16 บาท

นักรบ เนียมนามธรรม

นายนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว (SECURE) เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Cybersecurity มากว่า 15 ปี มีผู้บริหารและทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพสูง และมีเทคโนโลยีทันสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความไว้วางใจทั้งจากลูกค้าและเจ้าของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Palo Alto Trendmicro และ Solarwinds สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทจะนำไปสร้างศูนย์ให้บริการด้านเทคนิค ลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

SECURE มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ บริษัท มอซ เซกูโร จำกัด ถือหุ้น 24.36% กลุ่มล้วนจำเริญ ถือหุ้น 20.33% และ กลุ่มเนียมนามธรรม ถือหุ้น 16.63% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

 
อ่านข่าว

SECURE ยกชั้นสู่ Cybersecurity ระดับภูมิภาค