ttb analytics ระบุราคาสินค้าเกษตรโลกพุ่งกระทบฟาร์มไก่และสุกร

HoonSmart.com>>ttb analytics วิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตรโลกพุ่ง ดันต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มกระทบฟาร์มไก่และสุกร แนะผู้ประกอบการหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศและภาครัฐควรเร่งส่งเสริมการเพาะปลูกพืชอาหารเชิงพาณิชย์

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ระบุว่า ครึ่งแรกของปี 2564 ที่ผ่านมา ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ธัญพืชต่างๆ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และน้ำตาล ต่างทยอยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง ที่มีราคาสูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 กว่า 104% และ 79% ตามลำดับ ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ 8 ปี และไม่มีสัญญาณว่าจะลดลงเร็ว ๆ นี้

ซึ่งราคาสินค้าเกษตรโลกที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้วัตถุดิบพืชอาหารสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบมาก ได้แก่ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และผู้ผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายอาหารสัตว์เป็นต้นทุนสำคัญในการทำธุรกิจฟาร์ม โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 55-60% ของต้นทุนฟาร์มไก่ และ 20-25% ของต้นทุนฟาร์มสุกร ทำให้ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และผู้ผลิตอาหารสัตว์ ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบพืชสำหรับอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นตามตลาดโลก

แต่ทว่ายังมีกลุ่มที่ได้รับผลดี คือ เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์ (ข้าวโพดและถั่วเหลือง) ชาวนาผู้ผลิตข้าว และโรงสีที่ได้รับผลพลอยได้จากข้าวทั้งรำละเอียด และปลายข้าว เนื่องจากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศมากขึ้น และหันมาเพิ่มสัดส่วนการใช้รำละเอียด และปลายข้าว เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

จากสถานการณ์ราคาสินค้าวัตถุดิบ สะท้อนถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรไทย ยังจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแผนระยะยาว ในการเป็น เกษตรก้าวหน้า (Advance Agricultural) ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายไทย (S-Curve Industry) โดยหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศมากขึ้น ลดการนำเข้า โดยภาครัฐควรเร่งส่งเสริมการเพาะปลูกพืชอาหารเชิงพาณิชย์ ไปพร้อมกับการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ

รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผลิตอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ จะทำให้ธุรกิจในซัพพลายเชนแข็งแกร่งขึ้น ช่วยให้รายได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป