“มุกดา อาริยวัฒน์” เก็บหุ้น UNIQ เพิ่ม 0.32% ขยับถือ 10.13%

HoonSmart.com>> “มุกดา อาริยวัฒน์” เข้าซื้อหุ้น UNIQ เข้าพอร์ตเพิ่มกว่า 3.49 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.32% ขยับถือหุ้นเกิน 10%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาง มุกดา อาริยวัฒน์ ได้มาหุ้นของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2564 จำนวน 3,496,400 หุ้น คิดเป็น 0.3234% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 109,570,400 หุ้น หรือ คิดเป็น 10.1358% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ