KOOL เพิ่มทุนแลกซื้อกิจการธุรกิจการเงิน-อสังหาฯ เสริมแกร่ง หลังพัดลมไอน้ำแข่งดุ

HoonSmart.com>> บอร์ด “มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล” อนุมัติเพิ่มทุน 530 ล้านหุ้น แลกซื้อกิจการ “สาทรสินทรัพย์-แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี” หวังแตกไลน์ต่อยอดสู่ธุรกิจการเงิน-อสังหาฯ หนุนกำไรบริษัท หลังธุรกิจหลัก จำหน่ายพัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็นแข่งขันสูง กำไรลด

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล (KOOL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2564 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 180 ล้านบาท เป็น 312.50 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 530 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 132.50 ล้านบาท

บริษัทฯ ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 102.13 ล้านหุ้น มูลค่า 61.27 ล้าน บาท และซื้อหุ้นบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด จำนวน 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็น 99.99% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนจำนวน 102.21 ล้านบาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลในวงจำกัดอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ จำนวน 257,520,000 หุ้น และหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้ทั้งสองส่วนข้างต้นก็จะนำมาจัดสรรแก่เพิ่มเติมแก่บุคคลในวงจำกัดด้วย

บริษัทจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในวันที่ 6 ส.ค.64 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 530 ล้านหุ้น โดยราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการ แต่ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 8 ต.ค.2564 ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีสินทรัพย์เพียง 1 รายการ คือ หุ้นสามัญ บริษัท แคปปิตอลลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด (CLH) ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% โดย CLH ประกอบธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์ภายใต้บริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ประกอบกิจการให้คำปรึกษาธุรกิจ และ บริษัทแคปปิตอล ลิ้งค์ ลีสซิ่ง ประกอบกิจการให้เช่าซื้อ และลีสซิ่ง

อีกทั้งยังมีบริษัทร่วมค้า 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย์

สำหรับสาทรสินทรัพย์ มีนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนที่ 59.25% และยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยถือหุ้น 99.99%

การลงทุนในครั้งนี้ บริษัทมองว่าเนื่องด้วยธุรกิจจำหน่ายพัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็น ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทมีการแข่งขันรุนแรงทำให้อัตรากำไรลดต่ำลง บริษัทจึงประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีอัตรากำไรสูง มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคตเข้าเสริม เพื่อเพิ่มผลกำไรของบริษัทให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ ธุรกิจของกลุ่มบริษัทแคปปิตอล ลิ้งค์ มีอัตรากำไรและแนวโน้มที่ดีสามารถเติบโตได้หากมีเงินทุนที่เพียงพอ ซึ่งภายหลังจากการทำรายการ บริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนเข้ามาให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในส่วนของการให้สินเชื่อเป็นหลัก ขณะเดียวกันบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจจำหน่ายพัดลมไอน้ำ และพัดลมไอเย็น ต่อไป

อย่างไรก็ตาม รายได้หลักของกลุ่มบริษัทภายหลังจากการเข้าทำรายการยังคงมาจากธุรกิจปัจจุบันที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ซึ่งยังคงเดินหน้าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพอากาศ ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

สำหรับความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทแคปปิตอล ลิ้งค์ เช่น โครงการพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งจะสามารถทำให้ไม่มีฝุ่นขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (PM 2.5) ภายในอาคาร, ลดปริมาณคาร์บอไดออกไซด์ และเพิ่มปริมาณออกซิเจนภายในอาคาร, กรองเชื้อโรคในอากาศ และลดปริมาณสารระเหยอินทรีย์ (VOC-Volatile Organic Carbon) เป็นต้น ระบบนี้จะช่วยสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่างให้แก่อาคารสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะอาคารพักอาศัย ซึ่งกลุ่มบริษัทแคปปิตอล ลิ้งค์ มีอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมพัฒนาจำนวนมาก และมีบริษัทที่เกี่ยวข้องประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายอีก ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีตลาดรองรับที่แน่นอน