APM เยี่ยมชมโรงงาน “ดวงตะวันเพชร”

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผศ.สุดา ปีตะวรรณ ที่ปรึกษา และทีมงานบริษัท แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด โดยมี ปิยะพงษ์ เจริญคุปต์ ผู้บริหาร และ ภคชัย ฉินเฉิดฉาย ผู้จัดการโรงงาน ให้การต้อนรับ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา