“บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต” ตัดขายหุ้น INSET กว่า 0.64% เหลือ 9.39%

HoonSmart.com>> “บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต” ตัดขายหุ้น INSET ออก 4 ล้านหุ้น กว่า 0.6493% ยังถือหุ้น 9.3944%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต จำหน่ายหุ้นของบริษัท อินฟราเซท (INSET) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2564 จำนวน 4 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.6493% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 57.87 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.3944% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ