IRPC ร่วมต้านภัย COVID-19

รัฐพล  อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงสร้าง สาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC)  ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกัน และลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในนามกลุ่มปตท. ที่มีนโยบายและภารกิจสำคัญร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนต้านภัย ไวรัสโควิด-19  โดยมี ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนั้น บริษัทฯ สนับสนุนน้ำดื่มให้กับสถานที่กักตัว อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้มอบน้ำดื่มชนิดขวด จำนวน 50 แพ็ค  สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตุอาการในสถานที่กักตัว อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเป็น การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19