บลจ.อเบอร์ดีน เก็บหุ้น HTC ถือเพิ่มเป็น 5.1497%

“อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)” เก็บหุ้น HTC เพิ่ม 0.2391% ขยับถือ 5.1497%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งว่าเมื่อวันที่ 2 ส.ค.2561 ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บริษัท หาดทิพย์ (HTC) จำนวน 0.2391% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้มีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.1497% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ