“ชินชัย ลีนะบรรจง” ขาย DIMET ออก 1 ล้านหุ้น ยังถือ 9.9707%

HoonSmart.com>> “ชินชัย ลีนะบรรจง ตัดขายหุ้น “ไดเมท (สยาม)” จำนวน 1 ล้านหุ้น สัดส่วนกว่า 0.0619% ยังถือหุ้นในมือ 9.9707%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ชินชัย ลีนะบรรจง ขายหุ้นของบริษัท ไดเมท (สยาม) หรือ DIMET เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2564 จำนวน 1 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.0619% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 161.04 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.9707% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ