TIP โตฝ่าโควิด 19 ไตรมาสแรกปี 64 กำไร 638 ล้าน เพิ่ม 21%

HoonSmart.com>>TIP โตฝ่าโควิด 19 ไตรมาสแรกปี 64 กำไร 638 ล้าน เพิ่ม 21% เบี้ยประกันภัยเฉียด 7 พันล้าน ผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงใจลูกค้า พร้อมเดินหน้าก้าวขึ้นเป็นบริษัทฯ โฮลดิ้งส์ ภายใต้ชื่อ “ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” (TIPH) รองรับขยายขอบข่ายธุรกิจให้กว้างขึ้น

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย (TIP) เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรก ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิสูงถึง 638.28 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.06 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิ 527.55 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.88 บาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 110.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21

ขณะที่เบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 6,908.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 804.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 จากไตรมาสแรกปี 2563 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,103.45 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเบี้ยประกันภัยรับทุกประเภท ได้แก่ เบี้ยประกันอัคคีภัย เพิ่มขึ้น 4.19% เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เพิ่มขึ้น 14.41% เบี้ยประกันภัยรถยนต์ เพิ่มขึ้น 4.02% และเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด เพิ่มขึ้น 16.75%

ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บมจ.ทิพยประกันภัย มีสินทรัพย์รวมที่ 47,382.98 ล้านบาท หนี้สินรวม 38,046.18 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,336.80 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการได้รับความคุ้มครองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งการเพิ่มความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 ในด้านความคุ้มครองการแพ้วัคซีน หรือเพิ่มความคุ้มครองถึงการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดให้กับบุคคลในครอบครัวฟรี เป็นต้น

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2564 นั้น ดร.สมพร กล่าวว่า บริษัทฯยังคงยึดนโยบายการขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อย ที่ยังมีอัตราการขยายตัวได้อีกมาก ซึ่งบริษัทฯจะเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ออกมารองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการขายและช่องทางการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม

อีกหนึ่งภารกิจหลักที่สำคัญ คือการปรับปรุงโครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัทฯ ยกระดับเป็นบริษัทฯ โฮลดิ้งส์ และนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทน ภายใต้ชื่อ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา