บลจ.ไทยพาณิชย์จัดแคมเปญ “เริ่มก่อน คุ้มกว่า” ลงทุน SSF-RMF รับสูงสุด 1,000 บาท

HoonSmart.com>> บลจ.ไทยพาณิชย์ กระตุ้นนักลงทุนเริ่มลงทุนกองลดหย่อนภาษี โค้งสุดท้ายแคมเปญ “เริ่มก่อน คุ้มกว่า” ลงทุน SSF – RMF ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 64 นี้ รับหน่วยลงทุน SCBSFF สูงสุด 1,000 บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้กระตุ้นให้นักลงทุนเริ่มลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษี ไม่ต้องรอปลายปี กับแคมเปญ “เริ่มก่อน คุ้มกว่า” ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 2564 นี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ผ่านช่องทาง SCBAM Fund Click, SCB EASY App หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย โดยผู้ลงทุนที่เข้าร่วมแคมเปญจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

สำหรับเงื่อนไขภายใต้แคมเปญนี้ กำหนดให้ลงทุนในช่องทางเดียวกันและประเภทเดียวกัน โดยจะต้องเริ่มลงทุนครั้งแรกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 2564 นี้เท่านั้น (เช่น นักลงทุนที่ลงทุนในเดือน พ.ค.จะต้องลงทุนต่อเนื่องถึงเดือน ต.ค.) โดยภายในเดือนนั้น ๆ จะลงทุนครั้งละเท่าใดก็ได้แต่ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในเดือนนั้นจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเดือน และจะต้องมีการลงทุนเป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อเนื่องติดต่อกันตามเดือนปฏิทิน

ผู้ลงทุน 1 ราย สามารถเลือกลงทุนได้ 3 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1) เลือกลงทุนในกองทุน SSF เพียงอย่างเดียว จะคำนวณในอัตราสูงสุดไม่เกินจำนวน 200,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 400 บาท แบบที่ 2) เลือกลงทุนในองทุน RMF เพียงอย่างเดียว จะคำนวณในอัตราสูงสุดไม่เกินจำนวน 500,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และแบบที่ 3) เลือกลงทุนทั้งกองทุน SSF และกองทุน RMF จะคำนวณตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 และเมื่อรวมมูลค่าหน่วยลงทุน SCBSFF ทั้งหมดแล้ว จะต้องได้รับเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

ทั้งนี้ ไม่นับรวมการโอนสับเปลี่ยนภายในกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญ และกรณีที่ลูกค้ามีการขายคืน โอนสับเปลี่ยนออก หรือโอนออกไปยังกองทุนรวมที่ไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญ หรือกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น ยอดเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปหักออกจากยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของลูกค้า

สำหรับกองทุนที่เข้าร่วมแคมเปญ ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ทั้งกองทุนไทยและต่างประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 32 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จำนวน 16 กองทุน และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) จำนวน 16 กองทุน แบ่งตามประเภท ได้แก่ กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมต่างประเทศ กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก และกองทุนที่ลงทุนภายใต้นโยบาย LTF เดิม (เฉพาะกองทุน SSF)

“ช่วงนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายสำหรับแคมเปญนี้ จึงขอเชิญชวนนักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่าพลาดการเข้าร่วมแคมเปญนี้ เพราะนอกจากได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วยังได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพิ่มอีกด้วย สำหรับบางท่านที่รอลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีช่วงปลายปี อยากให้ลองปรับเปลี่ยนการลงทุนเป็นแบบ DCA หรือ Dollar Cost Average เพื่อเป็นการสร้างวินัยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และให้เงินทำงานแบบอัตโนมัติทุกเดือนโดยไม่ต้องคำนึงว่า ณ ขณะนั้นราคาจะเป็นอย่างไร ซึ่งการลงทุนแบบ DCA นี้จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มโอกาสให้ผลตอบแทนในระยะยาวมีเสถียรภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรเลือกกองทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนและความเสี่ยงที่รับได้ของตนเองด้วย” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว