“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO ไม่เกิน 476.25 ล้านหุ้น เข้า SET

HoonSmart.com>> “จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่” เผย “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” กิจการร่วมค้าถือหุ้น 31.27% ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต. เสนอขายหุ้นประชาชนทั่วไปครั้งแรกไม่เกิน 476.25 ล้านหุ้น หลัง IPO ถือหุ้นเหลือไม่ต่ำกว่า 25.02%

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) แจ้งว่า บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONEE) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้น 31.27% ได้ยื่นขอคำอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และยื่นคำขอตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 10 พ.ค.2564 โดยจะเสนอหุ้นไม่เกิน 496.25 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายโดย ONEE ไม่เกิน 476.25 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเดิมของ ONEE ที่อาจเสนอขายโดยบริษัท ซีเนริโอ ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท ไม่เกิน 20.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท

สำหรับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจะมีการกำหนดต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังการ IPO สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ONEE จะลดลงจาก 31.27% ไม่ต่ำกว่า 25.02%

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้อนุมติไว้

ONEE ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิงที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำคือการเป็นผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการ จนถึงปลายน้ำคือการเป็นเจ้าของช่องทางเผยแพร่ที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์