ก.ล.ต.เล็งออกเกณฑ์ตั้งกองทุนรวมdistressed bond fund

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมออกเกณฑ์จัดตั้งกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ที่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้ (distressed bond fund) หวังเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ถือหน่วย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้ออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง หรือ “กองทุนรวม high yield bond”ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เพื่อให้ผู้ออก high yield bond บางรายมีสภาพคล่องและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ก.ล.ต.จึงมีแนวคิดที่จะออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้ หรือ “กองทุนรวม distressed bond” เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ถือ distressed bond และเพื่อรองรับ distressed bond ที่แปรสภาพมาจาก high yield bond ของกองทุนรวม high yield bond โดยให้จัดตั้งในรูปแบบกองทุนรวมที่มีการกำหนดอายุกองทุนไว้ชัดเจน และเปิดขายให้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ** เท่านั้น รวมทั้งไม่เปิดให้มีการไถ่ถอนระหว่างอายุของกองทุน (non-redeemable) แต่สามารถกำหนดเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto redemption)

ทั้งนี้กองทุนรวม distressed bond ต้องลงทุนใน distressed bond อย่างน้อยร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในตราสารทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นใดได้ทุกประเภท โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการกระจายการลงทุน (single entity limit) การกระจุกตัวลงทุน (concentration limit) และให้มีผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อย 10 ราย*** นอกจากนี้ การจัดการกองทุนรวม distressed bond ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ(กองทุนรวม UI) โดยต้องกำหนดสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญด้วย

ก.ล.ต.ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=719 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : debt@sec.or.th จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564