“ไทย อาร์. ที. เอ็น. ที โฮลดิ้ง” เก็บ GJS กว่า 0.4842% หนุนถือหุ้นกว่า 5%

HoonSmart.com>> “ไทย อาร์. ที. เอ็น. ที โฮลดิ้ง” เข้าซื้อหุ้น GJS กว่า 123 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.4842% หนุนถือหุ้นกว่า 5.2277%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท ไทย อาร์. ที. เอ็น. ที โฮลดิ้ง จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท จี เจ สตีล (GJS) เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2564 จำนวน 123.41 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.4842% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 1,332.41 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.2277% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ