PTTGC ขายหุ้น GPSC 2.5 หมื่นลบ. ปตท.-SMH ซื้อ 70 บาท ถูกกว่าตลาด

HoonSmart.com>>กลุ่มปตท.จัดโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าอีกรอบ “พีทีที โกลบอล เคมิคอล” ตัดขายหุ้น GPSC  12.73 % ให้ PTT 10.82% และบริษัทย่อย 1.91% ส่วน PTTGC เหลือ 10%  ราคา 70 บาท/หุ้น ต่ำกว่าราคาปิดในตลาดล่าสุดที่ 72.50 บาท  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (นัดพิเศษ) มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ให้กับบริษัท ปตท. (PTT) จำนวน 305 ล้านหุ้น คิดเป็น 10.82% และขายให้บริษัทย่อยของปตท.คือ สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง (SMH) จำนวน 53,936,756 หุ้น หรือประมาณ 1.91 % รวมทั้งสิ้น 358.94 ล้านหุ้น คิดเป็น 12.73% ในราคาหุ้นละ 71 บาท ซึ่งเป็นราคาที่พิจารณาจากงบการเงินรวมของ GPSC ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 และหลังจากปรับปรุงเงินปันผลหุ้นละ 1 บาท ราคาซื้อขายเหลือหุ้นละ 70 บาท รวมมูลค่าท้ังสิ้นประมาณ 25,126 ล้านบาท ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท

สำหรับราคาซื้อขายที่ 70 บาท/หุ้น ต่ำกว่าราคาในตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 22 เม.ย. ปิดที่ 72.50 บาท ติดลบ 1 บาท

นอกจากนี้ การซื้อขายหุ้นครั้งนี้ยังเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของ PTTGC จำนวน 45.18% และบริษัทสยาม แมนเนจเม้นท์ ถืออันดับที่สาม 3% ขณะเดียวกัน ปตท.เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ GPSC จำนวน 31.72% การซื้อเพิ่มจำนวน 10.82% และบริษัท SMH อีก 1.91% ทำให้มีหุ้นทั้งสิ้น 44.45%

เมื่อปี 2563 บริษัทปตท.ได้ซื้อหุ้น GPSC จากบริษัทไทยออยล์ (TOP) จำนวน 251.17 ล้านหุ้น คิดเป็น 8.91% มูลค่า 16,882 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 67.2 บาท/ หุ้น เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้า  ปัจจุบัน TOP ถือหุ้นจำนวน 20.78% การปรับโครงสร้างคร้ังนี้เป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าของ ปตท. ผ่านบริษัท Flagship ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท