“ชวินดา” รักษาการนายกสมาคมกองทุน ตั้งใหม่ไม่เกิน 3 เดือน

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คาด 3 เดือนรู้ผล “นายกฯ คนใหม่” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกองทุนเดินหน้าต่อ แทน “สมิทธ์ พนมยงค์” โบกมือลาบลจ. พร้อมตั้ง “ชวินดา หาญรัตนกูล” รักษาการตำแหน่งนายกสมาคมจัดการกองทุน

แหล่งข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เปิดเผยว่า สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้เลือกให้นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย รักษาการในตำแหน่งนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน แทนนายสมิทธ์ พนมยงค์ อดีตนายกสมาคมฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ที่ลาออกจากบริษัท โดยนางชวินดาจะรักษาการในตำแหน่งไม่เกิน 3 เดือน เพื่อรอการสรรหานายกสมาคมคนใหม่ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกองทุนรวมต่อไป

สมิทธ์ พนมยงค์

ทั้งนี้ นายสมิทธ์ เพิ่งรับตำแหน่งนายกสมาคมกองทุนต่อจากนางวรวรรณ ธาราภูมิ ที่หมดวาระ โดยมีผลตั้งแตเดือนมี.ค.2561 ที่ผ่านมา วาระ 2 ปี และยื่นลาออกจากบลจ.ไทยพาณิชย์ มีผลสิ้นเดือนก.ค.ที่ผ่านมา

ปัจจุบันสมาคมบลจ.มีกรรมการ 11 ราย จากทั้งหมด 24 บลจ. โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจกองทุนรวม มีกรรมการ 6 ราย เดิมมีนายสมิทธ์ เป็นประธานกลุ่ม 2.ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีกรรมการ 3 ราย โดยมีนายศักดิ์ดา มาณวพัฒน์ บลจ.วรรณ เป็นประธานกลุ่ม และ 3.กลุ่มธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการ 2 ราย มีนางชวินดา หาญรัตนกูล เป็นประธานกลุ่ม ดังนั้นเมื่อประธานกลุ่มกองทุนรวมได้ลาออกก็จะต้องเลือกประธานกลุ่มจาก 2 ธุรกิจที่เหลือมารักษาการตำแหน่งนายกสมาคมไปก่อน

สำหรับขั้นตอนจากนี้ สมาชิกซึ่งมีบลจ.ทั้ง 24 แห่ง จะต้องเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการแทนนายสมิทธ์ ที่ว่างลง โดยต้องมาจากบลจ.ที่ยังไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการสมาคม เพื่อให้กลุ่มธุรกิจกองทุนรวมมีสมาชิกครบ 6 คน และหลังจากนั้นต้องเลือกประธานกลุ่มธุรกิจกองทุนรวมขึ้นมา เพื่อเสนอชื่อคัดเลือกนายกสมาคมคนใหม่ ร่วมกับประธานกลุ่มอีก 2 ธุรกิจ

“ตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว สมาชิกมักจะเลือกนายกสมาคมมาจากกลุ่มธุรกิจกองทุนรวม ซึ่งมีขนาดธุรกิจใหญ่สุด เนื่องจากกฎเกณฑ์และข้อกำหนดในการดำเนินธุรกิจนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเป็นหลัก”ผู้บริหารบลจ.กล่าว

อย่างไรก็ตามว่าที่นายกสมาคมฯ คนใหม่ก็น่าจะมาจากกลุ่มธุรกิจกองทุนรวม ซึ่งมีกรรมการ 6 ราย นอกจากตำแหน่งนายสมิทธ์ที่ว่างลงแล้ว กรรมการอื่นๆ ประกอบด้วย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ บลจ.ทิสโก้ นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) นายต่อ อินทวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สายงานพัฒนาธุรกิจ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล

ส่วนกลุ่มธุรกิจกองทุนกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีกรรมการ 3 ราย ประกอบด้วย นายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บลจ.วรรณ นายนิทิต พุกกะณะสุต ประธานเจ้าหน้าที่ลูกค้าสถาบันและลูกค้าบุคคล บลจ.กรุงศรีและนายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทาลิส ส่วนกลุ่มธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มีกรรมการ 2 ราย ได้แก่ นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทยและนางศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ Senior Vice President Real Estate & Infrastructure Investment บลจ.บัวหลวง