‘EARTH’พ้นล้มละลาย เจ้าหนี้โหวตรับแผนฟื้นฟู แก้หนี้ 1.5 แสนล.

เจ้าหนี้มีมติรับแผนฟื้นฟูกิจการ”เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ” เดินหน้าปรับแก้หนี้สูงเฉียด 1.5 แสนล้านบาท 4 แบงก์ใหญ่โล่งอก รอศาลล้มลายเคาะ 1 ต.ค.นี้

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) แจ้งผลการประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟู เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา ว่า เจ้าหนี้มีมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและคำร้องเสนอขอแก้ไขแผนของผู้ทำแผนและเจ้าหนี้แล้ว ตามมาตรา 90/46 มาตรา 90/48 แห่งพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.ล้มละลาย โดยมีบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ

“ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติแต่งตั้งเจ้าหนี้ 3 ราย คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทยและน.ส.พรพรรณ ตันติพัฒน์ เป็นคณะกรรมการเจ้าหนี้ตามมาตรา 90/55 แห่งพรบ.ล้มละลาย”บริษัท EARTH ระบุ

นอกจากนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมเจ้าหนี้รับทราบว่า ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งรวมคำร้องขอเสนอขอแก้ไขแผนของผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้แล้วในวันที่ 1 ต.ค. 2561 เวลา 9.00 น.

สำหรับภาระหนี้ของ EARTH ที่ต้องชำระให้เจ้าหนี้ ณ วันที่ตัดยอดหนี้มีจำนวนรวมประมาณ 148,474.76 ล้านบาท แบ่งเป็นภาระหนี้ที่เกิดขึ้นประมาณ 23,196 ล้านบาทและภาระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องประมาณ 125,278.31 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันรวม 2,352 ราย เป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงิน 4 รายได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย มีภาระหนี้เงินต้น 13,959 ล้านบาท ภาระหนี้ดอกเบี้ยประมาณ 361 ล้านบาท

ส่วนเจ้าหนี้เงินกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมีจำนวน 2,175 ราย เป็นหนี้เงินต้น 7,538 ล้านบาท ภาระดอกเบี้ย 114 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าจำนวน 33 ราย มีภาระหนี้ 163 ล้านบาท และภาระดอกเบี้ย2.63 ล้านบาท