บล.เอเชีย เวลท์ตัดขายหุ้น IMH กว่า 4.94% เหลือ 0.51%

HoonSmart.com>> บล.เอเชีย เวลท์ ขายหุ้น “โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ” กว่า 4.94% เหลือถือหุ้น 0.51%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ (IMH) เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2564 จำนวน 4.9431% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 0.5116% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ