ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ไฟเขียว GPSC ซื้อหุ้น GLOW

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ GPSC ไฟเขียวซื้อ GLOW ชี้ราคาเหมาะสม สร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ รองรับแผนการโต กำไรต่อหุ้นเพิ่ม 28-35 % เผยความเสี่ยงภาระจากการซื้อดัน D/E พุ่งเป็น 4.5 เท่า

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล ที่ปรึกษาการเงินอิสระในการแสดงความเห็นต่อการเข้าทำรายการของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ( GPSC ) ในการซื้อหุ้น บริษัท โกลว์ พลังงาน ( GLOW ) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ่จากผู้ขาย Engie Global Development B.V. จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,010.97 ล้านหุ้น คิดเป็น 69.11% ราคาหุ้นละ 96.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 97,559.19 ล้านบาท และ GLOW จ่ายปันผลหุ้นละ 1.608 บาท/หุ้น ส่งผลให้ราคาซื้อสุทธิ เท่ากับ 94.892 บาท ซึ่ง GPSC ได้ลงนามสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา และทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นทั่วไป (เทนเดอร์ออฟเฟอร์ ) อีก 451.88 ล้านหุ้น หรือ 30.89%

บริษัท อวานการ์ด ฯ เห็นว่า ราคาซื้อหุ้น GLOW เป็นราคาที่เหมาะสม และการซื้อ GLOW มีประโยชน์ต่อ GPSC และผู้ถือหุ้นบริษัท ฯ เช่น เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ , เสริมสร้างความมั่นคงการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจาก GLOW มีการรับรู้รายได้สม่ำเสมอ , เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน , รองรับแผนการเติบโตในอนาคต และสร้างมูลค่าเพ่ิ่มให้กับธุรกิจ รวมทั้งอนาคตกำไรต่อหุ้นของ GPSC ที่เพิ่มขึ้น 28.28% – 35.14%

ด้านความเสี่ยงของ GPSC จากการซื้อ GLOW เช่น ภาระการเงินจากปัจจุบัน GPSC1 มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน 0.40 เท่า หลังทำธุรกรรมการซื้อ GLOW จะเพิ่มเป็น 4.45 เท่า กรณีถือ GLOW 100 % จำเป็นต้องใช้แหล่งเงินกู้ระยะสั้น 142,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยง จากการไม่ได้รับต่อสัญญาของโรงไฟฟ้ารูปแบบ SPP Cogeneration , ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต , ความเสี่ยงจากการตีมูลค่าทรัพย์สินและการปันส่วนราคาซื้อ รวมทั้งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ( Dilution Effect )