“วิทยา วิเชียรวัฒนชัย” ซื้อหุ้น SCM กว่า 0.6083% หนุนถือ 5.0559%

HoonSmart.com>> “วิทยา วิเชียรวัฒนชัย” เข้าซื้อหุ้น SCM จำนวน 3.65 ล้านหุ้น สัดส่วนกว่า 0.6083% ขยับถือหุ้น 5.0559%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย วิทยา วิเชียรวัฒนชัย ได้มาหุ้นของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ (SCM) เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2564 จำนวน 3.65 ล้านหุ้น หรือ 0.6083% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 30.33 ล้านหุ้น หรือ 5.0559% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ