“หมอเสริฐ” ขายบิ๊กล็อต BDMS 19 ล้านหุ้นให้ลูกสาว

HoonSmart.com>> “ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” ตัดขายบิ๊กล็อตหุ้น “กรุงเทพดุสิตเวชการ” จำนวน 19 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.1195% เหลือถือหุ้นในมือ 14.7754%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ จำหน่ายหุ้นบิ๊กล็อตของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ให้แก่ น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเป็นบุตรสาว เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2564 จำนวน 19 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.1195% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 2,348.12 ล้านหุ้น คิดเป็น 14.7754% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มอยู่ที่ 14.9013% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น BDMS ณ วันปิดสมุดทะเบียน 11 มี.ค.2564 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง 15% บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7.75% บริษัท วิริยะประกันภัย 5.97% บริษัท การบินกรุงเทพ 5.21% สำนักงานประกันสังคม 3.92% ขณะที่น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ถือหุ้นอันดับเจ็ด 3.46%

หุ้น BDMS ปิดตลาด 8 เม.ย.2564 ที่ราคา 21.40 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ -0.47% มูลค่าการซื้อขาย 515.66 ล้านบาท