NPPG จับปากกาเซ็นสัญญาแฟรนไชส์ ดีล & เดลูก้า

NPPG เซ็นสัญญาแฟรนไชส์ กับ ดีล & เดลูก้า อายุสัญญา 5 ปี พ่วงช่วงสิทธิแฟรนไชส์ บุคคลภายนอก

นายนักกีล ซึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีพีจี ( NPPG ) เปิดเผยว่า วันที่ 1 สิงหาคม 2561 บริษัท ฯ ได้ทำสัญญาแฟรนไชส์ กับบริษัท ดีล แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) ให้ได้รับสิทธิเพียงผู้เดียว ในการเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่ม ดีน แอนด์ เดลูก้า รวมถึงการให้ช่วงสิทธิแฟรนไชส์ แก่บุคคลภายนอก เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่ออายุได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

สำหรับเงินทุนที่ใช้ลงทุน จากการเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560