“ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา” แปลงสภาพวอร์แรนต์ขยับถือหุ้น CHAYO กว่า 3.62%

HoonSmart.com>> “ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา” ใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนต์ CHAYO หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 3.6268% จากเดิมถือ 3.2522%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ได้มาหุ้นของ บริษัท ชโย กรุ๊ป (CHAYO) เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 25,872,000 หุ้น หรือ 3.2522% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 28,852,075 หุ้น หรือ 3.6268% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มเพิ่มเป็น 36,172,500 หุ้น คิดเป็น 4.547% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นของลุ่มเพิ่มเป็น 44,602,575 หุ้น หรือคิดเป็น 5.6067% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ