“ฉะเชิงเทรา” -“กรุงไทย” ผนึกพันธมิตร ยกระดับฉะเชิงเทราสู่ Smart City

HoonSmart.com>>จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ 9 องค์กร ยกระดับฉะเชิงเทราเป็น “เมืองอัจฉริยะ”  นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เชื่อมต่อ 5 Ecosystems เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City ) โดยร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทย และ 9 องค์กร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ , โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท., บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ, และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่สวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

“จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การลงนามเพื่อพัฒนาฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด “ฉะเชิงเทราเชื่อม EEC สู่เมืองที่อยู่อาศัยชั้้นดี โดยจะนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองใน 7 ด้าน ดังนี้ 1. Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 2.Smart Economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ 3.Smart Mobility ขนส่งอัจฉริยะ 4.Smart Energy พลังงานอัจฉริยะ 5.Smart People พลเมืองอัจฉริยะ 6.Smart Living ความเป็นอยู่อัจฉริยะ 7.Smart Governance ภาครัฐอัจฉริยะ ทั้งหมดนี้ จะทำให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าลงทุน เพิ่มโอกาสการสร้างงาน และสร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยสู่ความยั่งยืนต่อไป และได้จัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต “Padriew Innovation Week Present EEC X Smart City” ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2564 ที่สวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรา”

นายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่ทันสมัย ครอบคลุม 5 Ecosystems หลัก โดยผลักดันโครงการภาครัฐ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินประชารัฐ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้จ่ายแบบไร้เงินสด อำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างร้านค้าและประชาชนผู้ใช้บริการ การเชื่อมต่อระบบบริหารจัดการขนส่งสาธารณะ โดยรับชำระเงินแบบ Contactless ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเครื่อง EDC

นอกจากนี้ ธนาคารได้นำระบบ Smart Hospital มาให้บริการที่โรงพยาบาลในพื้นที่ รวมถึง Health Wallet หรือ กระเป๋าตังสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ธนาคารร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ อีกทั้ง ธนาคารได้พัฒนา University Application ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเข้ากับระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคาร รองรับทุกไลฟ์สไตล์และกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ไว้ในที่เดียว เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

“ธนาคารให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพคนในพื้นที่ ด้วยการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินและเทคโนโลยี ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ผ่านโครงการกรุงไทยรักชุมชน โดยคำนึงถึงศักยภาพ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อให้แต่ละชุมชุนประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ผ่านช่องทางดิจิทัลคอมเมิร์ซ รวมถึงพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนตามวิสัยทัศน์ Growing Together for Sustainability เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”