III ขายหุ้น 6 บริษัทธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบินให้ 2 บริษัทร่วมค้า

HoonSmart.com>> “ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์” ขายหุ้นกลุ่มบริษัทธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบิน 6 บริษัท ให้บริษัทร่วมค้า มูลค่ารวม 68.53 ล้านบาท แลกถือหุ้น ANI จำนวน 55,520 หุ้นและ Superior จํานวน 4,509 หุ้น

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2564 พิจารณาการขายหุ้นกลุ่มบริษัทธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท GSA) ให้กับบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (ANI) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัท (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ สัดส่วน 60%) และให้กับบริษัท Superior GSA Pte. Ltd. (Superior) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Around Logistics Management Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทการร่วมค้า (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 50%)

สำหรับกลุ่มบริษัท GSA ประกอบด้วย 1) ขายหุ้นสัดส่วน 20% ของ Freightworks GSA (HK) Limited ให้กับ Superior 2) ขายหุ้นสัดส่วน 25% ของ Excel Air (Guangzhou) Limited ให้กับ Superior 3) ขายหุ้นสัดส่วน 20% ของ Excel Air Limited (จดทะเบียนในฮ่องกง) ให้กับ Superior 4) ขายหุ้นสัดส่วน 32% ของ Excel Air (Cambodia) Co., Ltd. ให้กับ Superior 5) ขายหุ้นสัดส่วน 50% ของ GSA Cargo Network Myanmar Co., Ltd. ให้กับ ANI และ 6) ขายหุ้นสัดส่วน 34% ของ JPK Asia (Thailand) Co., Ltd. ให้กับ ANI

ธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 68.53 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะได้รับชําระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จํานวน 55,520 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Superior จํานวน 4,509 หุ้น