ทริสจัดเครดิตหุ้นกู้ BANPU วงเงินไม่เกิน 50 ล้านดอลล์ ที่ A+

“ทริสเรทติ้ง” จัดเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ BANPU วงเงินไม่เกิน ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ระดับ A+ คงเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิระดับ A+

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บมจ. บ้านปู (BANPU) ที่ระดับ “A+” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของบริษัทที่ระดับ “A+” ด้วย

อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนการมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและแหล่งถ่านหินที่อยู่ในพื้นที่แตกต่างกันไป รวมถึงรายได้เงินปันผลที่แน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอนบางส่วนจากราคาถ่านหินที่มีความผันผวน ตลอดจนอุปสงค์ถ่านหินที่ชะลอตัวซึ่งบางส่วนเกิดจากความพยายามของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่จะลดมลพิษทางอากาศ และความไม่แน่นอนของนโยบายด้านธุรกิจถ่านหินของรัฐบาลประเทศจีน

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอยู่ที่ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อันเนื่องมาจากราคาจำหน่ายถ่านหินที่สูงขึ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายถ่านหินโดยเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 80.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ในขณะที่มีปริมาณการจำหน่ายถ่านหินลดลง 15% เหลือ 7.3 ล้านตันเนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงซึ่งเกิดจากสภาวะฝนและสภาพทางธรณีวิทยา อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทลดลงเหลือ 21.8% เมื่อเทียบกับระดับ 24.6% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตถ่านหินที่ลดลงและการมีต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ต่อดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทที่ระดับ 5.9 เท่าและอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมที่ระดับ 10.2% นั้นยังเป็นไปตามที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้ โดยทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าอัตราส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 4-5 เท่าและอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมจะอยู่ที่ระดับ 10%-15% ในช่วงปี 2561-2563

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนการถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่า BANPU จะยังคงความเป็นผู้นำในนอุตสาหกรรมถ่านหินต่อไป โดยเงินปันผลรับจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากธุรกิจถ่านหินได้บางส่วน นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าการมีวินัยทางการเงินและการบริหารเงินที่ระมัดระวัง เมื่อบวกกับการมีความยืดหยุ่นทางการเงินแล้วจะช่วยให้บริษัทสามารถผ่านพ้นภาวะตลาดถ่านหินที่มีความผันผวนไปได้

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มสูงขึ้นหากบริษัทมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน อันดับเครดิตอาจปรับลดลงหากราคาถ่านหินลดลงและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าความคาดหมายของทริสเรทติ้งอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การลงทุนโดยการก่อหนี้จนส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทอ่อนแอลงและทำให้กระแสเงินสดส่วนเกินที่รองรับการชำระหนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลให้อันดับเครดิตลดลง