“วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” แจ้งขาย STARK 7.99%

HoonSmart.com>>”วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” ผู้ถือหุ้นใหญ่ STARK แจ้งขายบิ๊กล็อต 17 มี.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 7.99% หลังการขายกุมหุ้น 71.15%  , ฟาก “ชิดลม” เฉือนขาย AQ 1.09%

วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ  ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ( STARK ) รายงานการจำหน่ายหุ้น STARK เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564  คิดเป็น 7.9956% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ภายหลังการจำหน่าย กลุ่มถือหุ้นคิดเป็น 71.1528% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

บริษัท ชิดลม (CHIT LOM ) แจ้งการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท เอคิว เอสเตท  (AQ ) เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.0958% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย  4.0035%