“โทล์ลเวย์” ส่งต่อความรู้ CSR -มอบทุนให้นิสิต.ม.เกษตรศาสตร์

HoonSmart.com>>บริษัททางยกระดับดอนเมือง  หรือ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ตระหนักในการให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนไทยทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึก ให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ มีส่วนร่วมกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาโครงการเพื่อสังคมของดอนเมืองโทล์ลเวย์ มีความหลากหลายและครอบคลุม 5 ด้าน คือด้านการศึกษา ด้านยาเสพติด ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม

ดอนเมืองโทล์ลเวย์ได้รับเชิญให้ไปเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ให้แก่นิสิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาจ.ชลบุรี ซึ่งทางบริษัทฯได้รับเกียรติมาให้ความรู้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี บริษัทฯได้ส่งผู้เชี่ยวชาญงานด้านซีเอสอาร์ นำทีมโดยนางสาวปรางแก้ว ทองดีผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางไปเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดประสบการณ์การทำกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯในทุกแง่มุม

เมื่อเสร็จสิ้นการให้ข้อมูลกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯแล้ว ทีมงานดอนเมืองโทล์ลเวย์ได้เปิดโอกาสให้นิสิตแบ่งกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นและนำเสนอโครงการเพื่อสังคมและทำการคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาปฎิบัติจริง โดยบริษัทฯให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำโครงการทั้งหมดทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ได้พบกับประสบการณ์จริงของการทำงานเรียนรู้กับอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคตซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สอดคล้องกับนโยบายซีเอสอาร์ ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม Tollway BetterWay เพื่อผลิตนิสิตที่มีคุณภาพออกมาสู่สังคม

นางสาวนิษฐเนตร์กองชนะ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาผู้จัดทำโครงการสร้อยแมสปลอดภัยสร้างวินัยให้ตนเองเล่าว่าแรงจูงใจในการเลือกทำโครงการนี้ เกิดจากการสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นซึ่งพบว่าผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ ถึงแม้จะสวมหน้ากากอนามัย แต่มักนำมาไว้ใต้คาง ทำให้หน้ากากอนามัยได้รับเชื้อโรค และจุดเริ่มต้นของโครงการสร้อยแมส เพื่อห้อยหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเก็บหน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยไม่รับเชื้อโรคเข้ามา

“การทำโครงการในครั้งนี้ทำให้ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้การทำโครงการเพื่อสังคมอย่างแท้จริงพวกเราได้รู้จักการวางแผน การแก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกันกับเพื่อนและที่สำคัญคือได้ลงมือปฏิบัติจริง ขอขอบคุณผู้บริหารที่มาให้ความรู้พวกเราและยังเปิดโอกาสให้นิสิตอย่างเราได้ลงมือทำกิจกรรมจริงๆและยังเป็นกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมอีกด้วย” นางสาวนิษฐเนตร์ กล่าว

นางสาวพิชามญชุ์กิมศรี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้จัดทำโครงการพร้อม Playพร้อม Learn เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ด้วยการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอารมณ์ ความแม่นยำและความสามัคคีผ่านอุปกรณ์การเล่นและสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกัน ซึ่งได้รู้จักการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน การทำงบประมาณสร้างความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาให้มากขึ้น

ด้านผศ.ดร.นิภานิรุตติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เล่าเสริมว่าโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในวิชาของหลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ที่อยากให้นิสิตได้รู้ว่าการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของแต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร เป็นอย่างไร ในส่วนของบมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ส่งบุคลากรและเงินทุน มาสนับสนุนวิชานี้มา 2-3 ปีแล้ว โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นและต่อยอดคิดเป็นโครงการเพื่อสังคมขึ้นมา นับว่าให้นิสิตได้ฝึกคิด หาวิธีการจัดทำงบประมาณและเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจริงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงสนามจริง

ผศ.ดร.นิภาเล่าต่อว่า นอกจากนี้ยังมีนิสิตที่จบการศึกษาไปแล้ว กลับมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าได้เข้าทำงานและได้รับมอบหมายจากบริษัทให้คิดโครงการ CSR จึงได้นำประสบการณ์ที่วิทยากรจากดอนเมืองโทล์ลเวย์ได้ถ่ายทอดและการลงมือปฏิบัติจริงตอนเรียนมาช่วยได้เยอะมาก ฟังแล้วรู้สึกชื่นใจเพราะเด็กสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานจริงได้ ต้องขอบคุณบมจ.ทางยกระดับดอนเมืองที่ให้การสนับสนุนมาตลอดหลายปีนี้ และจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในรั้วมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติงานจริง แรงสนับสนุนของดอนเมืองโทล์ลเวย์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมดีๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหล่อหลอมให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รู้คุณค่าของการเสียสละเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงาน ก่อนออกไปเผชิญโลกแห่งการทำงานของจริง

ทั้งนี้บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเราจึงไม่หยุดเดินหน้าที่จะส่งมอบความรู้และประสบการณ์แก่เยาวชนให้เป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป