“ธิบดี มังคะลี” ซื้อ MPG กว่า 15% ผงาดถือหุ้น 21.76%

HoonSmart.com>> “ธิบดี มังคะลี” เข้าซื้อหุ้น MPG สัดส่วน 15.28% ผงาดถือหุ้นแตะ 21.76%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ธิบดี มังคะลี ได้มา หุ้นของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น (MPG) เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2564 จำนวน 15.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 21.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ