ตลท.ขึ้น SP หุ้น POST อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอน-เปิดเทรด NMG 3 มี.ค.

HoonSmart.com>ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น “บางกอก โพสต์” อาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เหตุส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ คาดพิจารณาจบ 10 มี.ค.64 สรุป ด้านหุ้น NMG ได้ปลด SP ตลาดฯ เปิดซื้อขาย 3 มี.ค.นี้ หลังส่งงบการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นของบริษัท บางกอก โพสต์ (POST) ในวันที่ 2 มี.ค.2564 เหตุผลเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหรือภายในวันที่ 10 มี.ค.2564

ปัจจุบัน POST เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) รอบเช้าวันที่ 3 มี.ค.2564 หลังจากบริษัทฯนำส่งงบการเงินมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด

ทั้นี้ ตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้น SP หลักทรัพย์ของ NMG ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2562 เป็นต้นมา กรณีไม่ส่งงบการเงินประจำปี 2561 งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 – 3 ปี 2562 งบการเงินประจำปี 2562 และงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 – 3 ปี 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด บัดนี้ NMG
ได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 แล้วอย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาศึกษาข้อมูลงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำชี้แจงของบริษัทตลาดหลักทรัพย์ฯ

ด้าน NMG มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ดังนั้น หลักทรัพย์ของบริษัทที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ยังต้องซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ NMG ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 3 มี.ค.2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ NMG แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ