KBANK ไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 6.5 พันลบ.ก่อนกำหนด ลดต้นทุน

HoonSmart.com>>ธนาคารกสิกรไทยได้ไฟเขียวจากธปท.ไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 (KBANK264A) ก่อนวันครบกำหนด 9 เม.ย.64  ขอชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้าย 3.95%  

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า ธนาคารได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 (KBANK264A) ก่อนวันครบกำหนด ดังนั้นธนาคารจึงขอใช้สิทธิในการไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนในวันที่ 9 เม.ย.2564

“ธนาคารชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้าย 3.95% ต่อปี ระยะเวลาในการคำนวณ 90 วัน ระหว่างวันที่ 9 ม.ค.-9 เม.ย.2564 ให้แก่ผู้ถือตราสารที่มีชื่อในสมุดทะเบียนพัการโอนกรรมสิทธิ์ณ วันที่ 26 มี.ค.2564”

สำหรับตราสารด้อยสิทธิฯดังกล่าวธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก หลังจากออกมา 5 ปี 6 เดือน หากได้รับความเห็นชอบจากธปท.แล้ว มูลค่ารวม 6,500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท วันที่ออกวันที่ 9 ต.ค.2558 วันครบกำหนดไถ่ถอน 9 เม.ย. 2569