“สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” ซื้อ WP กว่า 1.79 ล้านหุ้นขยับถือ 10.07%

HoonSmart.com>> “สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” เข้าเก็บหุ้น “ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่” กว่า 1.79 ล้านหุ้น หรือ 0.3523% ขยับถือหุ้น 10.0775%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ได้มาหุ้นของบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,790,500 หุ้น คิดเป็น 0.3523% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 51,207,214 หุ้น หรือ 10.0775% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ราคาหุ้น WP ณ เวลา 10.16 น. อยู่ที่ 4.70 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง